Date Username Method Amount
Nov 15 2019 06:08:09 AM ULTRABUX $3.08
Nov 15 2019 06:07:31 AM ptc1984 $5.95
Nov 15 2019 06:06:50 AM juzech $10.04
Nov 14 2019 06:03:51 AM denislavrenuk $3.51
Nov 14 2019 06:03:06 AM vladder $5.40
Nov 14 2019 06:02:24 AM panleon $3.22
Nov 14 2019 06:01:41 AM Levkin1177 $5.06
Nov 14 2019 06:00:58 AM Sheverja $7.34
Nov 14 2019 06:00:12 AM oskrypnik954 $11.43
Nov 14 2019 05:59:33 AM KamDiVx $10.86
Nov 14 2019 05:57:14 AM MIV1960 $3.98
Nov 14 2019 05:56:24 AM Alecs1965 $8.86
Nov 13 2019 06:28:38 AM eveyh $7.45
Nov 13 2019 06:27:50 AM sergeo22 $3.63
Nov 13 2019 06:26:57 AM Shanti $3.57
Nov 13 2019 06:24:47 AM OkMonday $4.60
Nov 13 2019 06:24:08 AM AbleBest042 $3.00
Nov 13 2019 06:23:18 AM Nishtyak $4.19
Nov 13 2019 06:22:15 AM dailyptcsites $5.22
Nov 12 2019 06:11:41 AM Trader78 $3.01
Nov 12 2019 06:10:48 AM VertigoGondor $6.31
Nov 12 2019 06:10:05 AM ibic $19.99
Nov 12 2019 06:09:18 AM nazor2 $3.08
Nov 12 2019 06:08:31 AM mahadev2 $3.21
Nov 12 2019 06:06:22 AM Mitinka $3.16